مشارکت شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر . پرسنل شهرداری در برنامه درختکاری تفرجگاه تنگه گزی

به مناسبت روز درختکاری شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر جاجرم در محل تنگه گزی جاضر و نسبت به غرس درخت در این منطقه تفریحی اقدام نمودند.

مطابق برنامه ریزی انجام شده و همزمان با هفته درختکاری تعداد 2500 اصله درخت مثمر و سازگار با آب و هوای منطقه،شامل توت،عناب واوکالیپتوس در سطح شهر جاجرم توسط شهرداری کاشته شد.