رنگ آمیزی و خط کشی ترافیکی معابر و خطوط عابر پیاده

آغاز رنگ آمیزی و خط کشی ترافیکی معابر و خطوط عابر پیاده در سطح شهر جاجرم

رنگ آمیزی ترافیکی معابر و خطوط عابر پیاده سطح شهر جاجرم توسط واحد حمل و نقل و ترافیک شهرداری انجام گردید. فرایند رنگ آمیزی که سالانه زمان و هزینه قابل توجهی را بر مجموعه مدیریت شهری شهرداری در برداشت. با خرید دستگاه رنگ آمیزی مکانیزه به ارزش یک میلیارد ریال در سال 99 در کمترین زمان و بدون کمترین هزینه صورت می پذیرد.

  • کلید واژه: