برگزاری جلسه کمیته نامگذاری معابر

جلسه کمیته نامگذاری معابر بدون نام اصلی و فرعی شهر در محل دفتر شهردار  جاجرم تشکیل شد.

جلسه کمیته نامگذاری معابر بدون نام اصلی و فرعی شهر در محل دفتر شهردار  جاجرم تشکیل شد.. در این جلسه معابر فرعی شناسایی شده توسط کارشناسان و معابر اعلامی توسط شهروندان پس از اعلام نظر اعضای کمیته نامگذاری گردید.