تماس با ما

اطلاعات بیشتر

دفتر شهردار 05832273211
سانترال شهرداری 32272226-7
معاونت داخلی102
امور مالی-درآمد داخلی103
حراست داخلی104
فضای سبز داخلی105
امور اداری-فناوری اطلاعات داخلی 109
امور صنفی داخلی110
واحد شهرسازی- ساختمان داخلی111
واحد عمران داخلی 113
کارپردازی داخلی 117
حمل و نقل عمومی- کمیسیون ماده 100 داخلی122