آغاز عملیات آماده سازی معبر اتصالی خیابان های 15 خرداد جنوبی و بلوار آزادی