بازدید شهردار جاجرم از محل آماده سازی کاشت جاروب تنظیف و احداث گلخانه در سنگ شکن شهرداری