آماده سازی و فضای سازی پارک لاله شامل روشنایی و تعمیر پایه چراغها، شستشو و نظافت نمازخانه، گلکاری