بازدید مهندسین از سایت نهضت ملی مسکن شرکت تعاونی آلومینا جاجرم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری جاجرم ،ظهر امروز ابراهیم اخوان فرمانده کانون بسیج عمران و معماری به همراه رئیس نظام مهندسی و جمعی از مهندسین ادارات شهرستان از سایت نهضت ملی مسکن آلومینای جاجرم بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرای کار قرار گرفتند.
گفتنی است در این بازدید مهندس حسین نیا و مهندس طالبی ازاعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن آلومینا از آخرین وضعیت پروژه گزارشی ارائه کردند .
شایان ذکر است در مورد سایر اقدامات عمرانی پیش رو نیز بحث و تبادل نظر شد.