شروع عملیات کف سازی و پیاده رو سازی در خیابان شهید بهشتی

شروع عملیات کف سازی و پیاده رو سازی در خیابان شهید بهشتی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری جاجرم ،با اتمام عملیات جدول گذاری خیابان شهید بهشتی شروع عملیات کفسازی و پیاده روسازی معبر مورد نظر توسط واحد عمران شهرداری جاجرم در حال انجام است.
روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری جاجرم