کارگاه تولید قطعات بتنی در آستانه بهره برداری

شمارش معکوس برای خدمتی ماندگار

کارگاه  تولید قطعات بتنی  در آستانه بهره برداری قرارگرفت
 شهرداری جاجرم از احداث یکی از شاخص ترین پروژه های شهری خبر داد و گفت:
احداث کارگاه تولید قطعات  بتنی با هدف ایجاد منابع درآمدی پایدار  و حرکت در بستر شعار سال  و با توجه  به ظرفیت های موجود  در آستانه بهره برداری است
محمد ایزدی افزود: احداث کارخانه تولید قطعات بتنی به ارزش ریالی 20میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 7 نفر به بهره برداری خواهد رسید که می تواند گام بلندی در مسیر توسعه شهر باشد