امور اداری و منابع انسانی

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
زهره سادات پاکمهر مسئول امور اداری و منابع انسانی 05832272227 داخلی 109
هادی زمانی متصدی دبیرخانه 05832272227 داخلی 117