واحد خدمات شهری

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
حسن مختاری مسئول واحد خدمات شهری و آتش نشانی 05832273211