نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

محمد ایزدی جاجرم شهردار 05832273211
روح الله نوروزی جاجرم مسئول دفتر شهردار 05832273211