نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

محمد ایزدی جاجرم سرپرست شهرداری 05832273211
مجید نوروزی مسئول دفتر شهردار 05832273211