واحد عمران- ساختمان و شهرسازی

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
جواد صالحی مسئول امور فنی و عمرانی 05832272227 داخلی 111
حسین غلامی کارشناس عمران 05832272227 داخلی 111
مهناز صادقی کارشناس شهرسازی 05832272227 داخلی 111
حسین حسن نیا کارشناس معماری 05832272227 داخلی 111
جمشید اناهید مسئول بایگانی ساختمانی 05832272227 داخلی 107
جلال شاهی پناه دبیر کمیسیون ماده 100 05832272227-داخلی 122