واحد عمران- ساختمان و شهرسازی

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
جواد صالحی مسئول امور فنی و عمرانی 05832272227 داخلی 113
حسن غلامی کارشناس عمران 05832272227 داخلی 111
جواد طیبی نژاد کارشناس عمران 05832272227 داخلی 113
مهناز صادقی کارشناس شهرسازی 05832272227 داخلی 111
حسین حسن نیا کارشناس معماری 05832272227 داخلی 111
بابک بازخانه کارشناس ساختمانی 05832272227 داخلی 111
علی اکبر فخران مسئول بایگانی ساختمانی 05832272227 داخلی 107
جلال شاهی پناه دبیر کمیسیون ماده 100 05832272227-داخلی 122