واحد فضای سبز شهرداری جاجرم

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
مهدی خواجه مسئول فضای سبز 05832272227 داخلی 105