اسامی شهرداران شهر جاجرم از بدو تأسیس تا کنون

ردیف نام و نام خانوادگی مدت زمان تصدی

1

حاج سید علیرضا فاطمی

بدو تأسیس تا سال 1342

2

حاجی خان ...........................

از سال 1342 تا سال 1346

3

....................... دارا

از سال 1346 تا سال 1350

4

احمد حسنی

از سال 1350 تا سال 1354

5

سید علیرضا فاطمی

از سال 1354 تا  26/5/1357

6

محمد فخران

26/5/1357 تا 23/10/1357

7

سید عبدالمطلب حسینی(سرپرست)

23/10/1357 تا 16/4/1360

8

قاسمعلی میرزائی

16/4/1360 تا 6/11/1363

9

علی اکبر فدائی            

22/6/1364 تا 21/4/1365

10

حسین ایزدی              

21/4/1365 تا 23/7/1367

11

غلامحسین کاظمی

23/7/1367 تا 8/11/1369

12

قاسمعلی میرزائی         

8/11/1369 تا 26/10/1373

13

حسن قادری جاجرم

26/10/1373 تا  25/5/1377

14

محمود ایرانی(سرپرست)               

25/5/1377 تا 26/3/1378

15

سید رضا حسینی دشت بیاض

26/3/1378 تا 26/11/1383

16

تورج غلامشاهی(سرپرست

26/11/1383 تا 15/10/1384

17

حسین نقیب               

15/10/1384 تا 9/2/1386

18

سید حسین صداقت(سرپرست)

1386/2/9تا1386/4/13وتاریخ 01/11/1393 تا19/03/1394

19

علی اصغر شاکری مطلق

13/4/1386 تا1/11/1393

20

احمد مقدمی                          

20/03/1394  لغایت 31/05/1396

21

محمد مهدی پهلوان

01/06/1396  لغایت 1400/05/14

22 محمد ایزدی جاجرم(سرپرست) 1400/05/15  تا کنون