حوزه امور مالی و درآمد

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
فاطمه رضایی مسئول امور مالی 05832272227داخلی 103
نساء میرزایی مسئول درآمد 05832272227داخلی 103
حسین دهقان حسابدار 05832272227داخلی 103
ابراهیم میرابی جاجرم کارپرداز 05832272227داخلی 117
روح الله نوروزی جاجرم انباردار 05832273211