حوزه امور مالی و درآمد

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
نساء میرزایی مسئول درآمد 05832272227داخلی 103
حسین دهقان مسئول امور مالی 05832272227داخلی 103
رو ح الله نوروزی جاجرم کارپرداز 05832272227داخلی 117
سید جواد اسلامی انباردار 05832273211