اعضای شورای اسلامی شهر جاجرم

تصویر نام و نام خانوادگی سمت
  ابراهیم اخوان رئیس شورا
  جواد وحیدی مفرد نائب رئیس
  مریم ابراهیمی تنها خزانه دار
  فاطمه صمدی مقدم منشی
  محمد رحمانیان منشی