اعضای شورای اسلامی شهر جاجرم

تصویر نام و نام خانوادگی سمت
سید علی اصغر حسینی رئیس شورا
علیرضا ایزدی نائب رئیس
محمد رحمانیان خزانه دار
محمودرضا محجوب منشی
مهدی برآبادی منشی