معاونت اداری مالی

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
محمد ایزدی جاجرم معاونت 05832272227 داخلی 102